Fokus i gestaltterapi ligger på att uppmärksamma klienten på vilka behov, föreställningar och upplevelser som påverkar kontakten här och nu; på vilket sätt som klienten hindrar sig (att må bra eller uppnå de mål som känns viktiga för hen). Med medvetenhet följer också ansvar för sina val; att svara an på egna och andras reaktioner och behov.

  

Gestaltterapi, som är bland de mest utövade i världen, tillhör den humanistiska psykoterapin som utvecklades i USA under 1950-talet och blev ”den tredje vägen”, ett alternativ till psykoanalysen och beteendeterapin. 

 

Forskning visar att det inte är val av metod utan relationen mellan klient och terapeut som framför allt är avgörande för goda resultat i terapi. Gestaltterapin är relationell, d.v.s. den utgår från att människan blir till i relation och därför bara kan förstås mot bakgrund av sina relationer och sitt sammanhang (fältet). Under utbildningen läggs väldigt stor vikt på att den blivande terapeuten ska lära känna sig själv för att sedan vara redo att ingå i verkliga möten med sina klienter. 

 

Gestaltterapi innebär ett möte mellan två personer som respekterar varandra och vill varandra väl. Ett möte som är så jämlikt och ickevärderande som möjligt. Terapeuten och klienten är ute på en gemensam resa. Det handlar om relationen mellan två personer även om det centrala är att hjälpa klienten att utforska sitt liv.

 

Gestalt betyder meningsfull helhet. Gestaltpsykologin, en av hörnpelarna i gestaltterapi, utforskade hur delarna tillsammans blir något nytt. I gestaltterapi ses människan som en helhet där kropp, själ, känslor inte kan separeras från varandra utan snarare utgör olika dimensioner av den mänskliga upplevelsen. Som kuriosa kan nämnas att gestaltpsykologen Max Wertheimer upptäckte hur perception av rörelse kan skapas baserad på stillbilder; d.v.s. han skapade filmen.

  

Lär mer om gestaltterapi här.